શું લેવાય, માઈક્રોવેવ કે ઓવન? બન્નેમાં ફરક શુ? તેના ફાયદા અને નુકસાન, માઈક્રો લઈએ તો સોલો, કન્વેક્શન કે પછી સ્માર્ટ?

શું લેવાય, માઈક્રોવેવ કે ઓવન? બન્નેમાં ફરક શુ? માઈક્રો લઈએ તો સોલો, કન્વેક્શન કે પછી સ્માર્ટ?…

Gujarat Live