નવા પરણેલા કપલને મફત વિદેશમાં હનીમુન કરવા જવાનું પડ્યું ભારે, તેની કાકીએ કર્યું આવુ કામ

કોઈનું સંમપેતરું લઈ જતા પહેલા વિચારજો, કારણ કે આજકાલ એવા કિસ્સાઓ સાંભળવા અને જોવા મળે છે…

Gujarat Live