ધોરણ 12 ની પરીક્ષાનું સમય પત્રક જાહેર, આ તારીખથી શરૂ થઈ રહી છે પરીક્ષાઓ…

News

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પરીક્ષાઓ આગામી મહિને 1 જુલાઈ 2021 થી 16 જુલાઈ 2021 દરમિાયન લેવામાં આવશે.

ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાનું સમય પત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 1 જુલાઈના શરૂ થતી પરીક્ષામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાનો સમય બપોર 2.30 થી સાંજે 6 વાગ્યાનો રહેશે અને પ્રથમ પેપર ભૌતિક વિજ્ઞાનનું રહશે.

જ્યારે સામાન્ય પ્રવાહનું પ્રથમ પેપર નામાના મૂળ તત્વોનું રહેશે. સામાન્ય પ્રવાહમાં આર્ટસની પરીક્ષા સવારે 10 થી બપોરના 1.15 વાગે લેવામાં આવશે. જ્યારે કોમર્સની પરીક્ષા બપોરે 2.30 થી સાંજે 5.45 વાગ્યાનો રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *