ઉપવાસ માટે સ્પે ફરાળી બફાવડા

સામગ્રી – ૧ કિલો બટાકા ૫૦ ગ્રામ શિંગોડા નો લોટ ૫૦ ગ્રામ અધકચરેલા સીંગદાણા ૫૦ ગ્રામ…

Gujarat Live