વધારે પડતો સેનીટાઈઝર નો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ચેતી જજો

જો તમે વધારે પડતો સેનીટાઈઝર નો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ચેતી જજો કારણ કે તેનો વધુ…

Gujarat Live