જાણો જેની થઈ રહી છે દુનિયાભરમાં ચર્ચા એવા માં મોગલના કબરાઉ ધામનો ઇતિહાસ, માણીઘરબાપુના મુખે આખો ઇતિહાસ

દુનિયા ભરમાં સૌ કોઈ માં મોગલ ધામ કબૂરાઉ ને જાણે છે અને તેમના પરચા તો ચારે તરફ ફેલાયેલા છે. કચ્છના કબૂરાઉ માં આવેલ માં મોગલ ના ધામને પણ સૌ લોકો જાણે જ છે. કબૂરાઉ ધામમાં આવેલ માં મોગલ સાથે રસપ્રદ ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. ભારતનો સૌથી મોટો ભંડારો, 700 રસોઈયા JCB અને બુલડોઝરની મદદથી બનાવી રહ્યા […]

Continue Reading