1000 ને 1K કેમ લખવામાં આવે છે? આખરે K નો ખરો અર્થ શું છે…

એવા ઘણા શબ્દો છે, જે આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં બોલતા અને સાંભળીએ છીએ. પરંતુ ઘણી વખત એ શબ્દ કે અક્ષર આ રીતે કેમ બોલાય અને લખાય છે તે ખબર પડતી નથી. એ જ રીતે, આપણે ઘણીવાર આપણી આસપાસના લોકોને જોયા અથવા સાંભળ્યા પછી આવા શબ્દો લખવા અને બોલવાનું શરૂ કરીએ છીએ. તમે જોયું જ હશે […]

Continue Reading